loader image

Termeni și condiții generale

Hermanns Hotel Srl proprietar al site-ului www.hermannshotel.ro,a adoptat această Politică de Confidențialitate pentru a vă informa în legătură cu amănuntele ce țin de operațiile de prelucrare a Datelor Personale și pentru a vă asigura în legătură cu confidențialitatea prelucrării acestor informații în acord cu principile enunțate în Regulamentului 679UE, a Legii 190/2018 precum si în legislația subsecventă .Operatorul prin măsurile tehnice și organizatorice adoptate asigură protecția Datelor Personale ale tuturor clienților și/sau vizitatorilor website-ului www.hermannshotel.ro .

Este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră completa și integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

1. Definiții

Date cu caracter personal : se referă la informații ce permit identificarea persoanelor, private sau profesionale, cum ar fi ,nume complet, adresă poștală, cod poștal, telefon de contact, e-mail, etc. ;

Prelucrare :reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Operator: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau orice alt organism care, singur sau în comun cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Persoană Împuternicită: o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau orice alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele unui Operator.

Prelucrarea transfrontalieră a datelor cu caracter personal: prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc în contextul activităților sediilor din mai multe State Membre ale operatorului sau persoanei împuternicite din Uniunea Europeană atunci când operatorul sau persoana împuternicită este stabilită în
mai multe State Membre; sau prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc în contextul activităților unui singur sediu al operatorului sau persoanei împuternicite în Uniune, dar care afectează în mod substanțial sau care poate afecta în mod substanțial persoanele vizate în mai multe State Membre; Autoritate de supraveghere: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

2. Când se colectează date personale și de la cine

Categoriile de persoane (vizate) ale căror date vor fi prelucrate de către Operator sunt clienții persoane fizice ai Hermanns Hotel Srl (actuali, foști sau potențiali), vizitatorii, publicul larg, precum și reprezentanții/împuterniciții acestora, legali sau convenționali, colectate direct ,la recepția Hotelului sau prin intermediul site-ului www.hermannshotel.ro sau indirect prin intermediul agențiilor și siteurilor specializate.
În cazul accesării site-ul www.hermannshotel.ro ca vizitator anonim, se vor colecta automat câteva informații tehnice ,prin intermediul programelor de tip cookies pentru buna funcționare a site-ului.

Informațiile astfel colectate sunt anonime .

Pentru efectuarea unei rezervări on-line pe site-ul www.hermannshotel.ro, vă vor fi solicitate, prinintermediul unui formular on-line , următoarele date cu caracter personal:

 obligatorii: data sosirii, data plecării, tipul de camera, nume , prenume, telefon, e-mail ;
 opțional : tara de rezidenta, adresa domiciliu, data nașterii ;
 procesare plata electronica: număr card, nume posesor card, tip card,data de expirare, cod securitate;

După caz, și în funcție de serviciul solicitat, este posibil să fie necesar să colectam și alte date cu caracter personal, în special atunci când se furnizează și servicii conexe (ex:transferuri, excursii optionale ,etc.)

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, trebuie să vă îngrijiți ca datele furnizate Operatorului spre prelucrarea să fie complete, actualizate şi corecte.

3. Scopul prelucrării

Hermanns Hotel Srl prelucrează Date Personale în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea scopurilor prevăzute în acest document :

– gestionarea rezervării executate prin intermediul site-ului ;
– prestarea diverselor servicii contractate;
– realizarea unor obligații legale (facturarea ,încasarea serviciilor, înregistrarea datelor clientului) ;
– promovare, reclamă, inclusiv prin transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate;
– auditarea ,dezvoltarea şi îmbunătățirea serviciilor oferite;
– gestionarea relației cu clienții;
– îndeplinirea intereselor legitime incidente ;
– procesarea plaților digitale prin instituțiile financiare partenere;

Este important de știut că refuzul acordării accesului la aceste Date Personale poate determina  imposibilitatea furnizării de către Operator a produselor/serviciilor solicitate.

Hermanns Hotel Srl va considera toate informațiile personale la care va avea acces ca fiind confidențiale şi nu le va transmite altor entități în afara celor menționați în prezentul document fără consimțământul dumneavoastră expres şi anterior exprimat .

4. Baza legală a prelucrării de Date Personale

Datele Personale sunt colectate de către Hermanns Hotel Srl pentru a fi prelucrate numai în scopurile declarate ,respectând condițiile impuse în Art.6 (1) din Regulamentul 679/2016UE :

(a)- persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
(b)- prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
(c)- prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;
(f)- prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal.

5. Destinatari ai datelor Personale

Destinatarii ai datelor cu caracter personal prelucrate de către Operator pot fi :

– Hermanns Hotel Srl prin personalul autorizat al companiei ;
– companiile afiliate Operatorului și/sau Operatorii Asociați, care împreună procesează datele dvs. ca
parte din executarea unui contract ;
– procesatorii de plății (pentru executarea plaților electronice pe site);
– partenerii Împuterniciți ai Hermanns Hotel Srl (ex: administrator site, contab.,
etc.);
– după caz ,autorități publice centrale şi locale, autorități judecătorești, politie, parchet (în limitele
prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate);

6. Perioada de păstrare a Datelor Personale

Hermanns Hotel Srl va prelucra datele cu caracter personal strict atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor enumerate ,fără a depăși termenul maxim de 10 ani , excepție făcând prevederile legale privind arhivarea anumitor tipuri de documente. Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopurile pentru care au fost colectate, acestea vor fi distruse folosindu-se metode profesionale garantate și respectând procedurile interne aprobate de conducere .

Persoanele vizate îşi pot retrage consimțământul, privind prelucrarea datelor, oricând şi fără să fie necesar să indice un motiv , prin formularea unei solicitării în scris ce poate fi transmisă prin poștă pe adresa ,b-dul Unirii , nr. 47C, București sau pe adresa de e-mail: reservations@unionplaza.ro Ulterior soluționării cererii de retragere a consimțământului, orice informație conținută (ex:istoric cazari, preferinte,etc) urmând a fi  stearsă iar persoana vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la produsele/serviciile oferite de HERMANNS CONFERENCE & HOTEL .

7. Asigurarea confidențialității Datelor Personale 

Pentru a asigura securitatea , integritatea ,evitarea utilizării neautorizate , precum şi eventualele abuzuri,Hermanns Hotel Srl a implementat tehnologii avansate de securitate și le-a asociat cu politici şi proceduri de sistem adecvate.

Trebuie însă știut că securitatea integrală a datelor transmise prin rețelele publice de internet nu poate fi niciodată total garantată. Hermanns Hotel Srl depune toate eforturile în privința protejării datelor transmise către website-ul www.hermannshotel.ro . Orice transmisie de date însă se face pe riscul persoanelor vizate.

8. Drepturile Persoanelor Vizate privind protecția datelor

Conform GDPR persoanele vizate au : dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul de a solicita restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție în cazul folosirii proceselor automatizate de prelucrare a datelor personale.

În cazul apariției unor suspiciuni legate de nerespectarea drepturilor mai sus menționate, persoana vizată poate depune o plângere la A.N.S.P.D.C.P.
În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menționate mai sus,în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, HERMANNS CONFERENCE & HOTEL SRL poate:

– fie să perceapă o taxa rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;
– fie sa refuze să dea curs cererii.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la adresa de e-mail : (office@unionplaza.ro)

9. Responsabil cu Protecția Datelor

Vă informam ca Responsabilul cu Protecția Datelor al Hermanns Hotel Srl poate fi contactat la adresa de mail : adrian.magda@gdprservicii.ro

10. Dispoziții finale

Prin citirea acestui document presupunem că ați luat cunoștință și înțelegeți că datele cu caracter personal prelucrate de către Hermanns Hotel Srl constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de Hermanns Hotel Srl şi/sau derularea activității comerciale/contractuale.

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului www.hermannshotel.ro prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informați în legătură cu acestea.
Prin accesarea website-ului www.hermannshotel.ro, ulterior modificărilor, noile prevederi acestea se vor considera acceptate.